Tietosuojaseloste

Circulos Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


1. Rekisterinpitäjä


Circulos Oy

Yhteystiedot:

Merikapteenintie 10

00890 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa


vertaispoyta(at)circulos.fi


2. Rekisteröidyt

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelyperusteemme on asiakassuhteen hoidon osalta sopimuksen täytäntöönpano ja markkinoinnin osalta oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:


-Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli
-Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
-Muut sopimuslomakkeella olevat tiedot
-Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
-Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustolla
-Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

vertaispoyta(at)circulos.fi

Tarkastusoikeus:

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaanratkaistua.

Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä tai kun käytät palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa itseltä.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailu sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.8. Käsittelyn kesto

Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Circulos Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Markkinointilistaltamme pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.